Nếu trong trường hợp bạn gặp phải lỗi tương tự như sau:

HTTP 503 Backend Fetch Failed
Backend fetch failed

Thì cách fix lỗi là tăng giá trị mặc định của http_resp_hdr_len trong file cấu hình của Varnish, như cách làm dưới đây:

 • Đăng nhập bằng tài khoản root, mở file cấu hình Varnish bằng 1 phần mềm editor nào đó
 •  CenOS: /etc/sysconfig/varnish  
 •  Ubuntu: /etc/default/varnish  
 • Tìm đến biến http_resp_hdr_len.
 • Nếu không tìm thấy thì có thể thêm biến này, và thêm nó vào sau biến thread_pool_max
 • Set giá trị cho biến http_resp_hdr_len 1 giá trị cao ví dụ 64000.

Ví dụ:

-p http_resp_hdr_len=64000 \

Viết đầy đủ như sau:

# DAEMON_OPTS is used by the init script.
DAEMON_OPTS="-a ${VARNISH_LISTEN_ADDRESS}:${VARNISH_LISTEN_PORT} \
   -f ${VARNISH_VCL_CONF} \
   -T ${VARNISH_ADMIN_LISTEN_ADDRESS}:${VARNISH_ADMIN_LISTEN_PORT} \
   -p thread_pool_min=${VARNISH_MIN_THREADS} \
   -p thread_pool_max=${VARNISH_MAX_THREADS} \
   -p http_resp_hdr_len=64000 \
   -S ${VARNISH_SECRET_FILE} \
   -s ${VARNISH_STORAGE}"
 • Sau đó restart lại Varnish cache là xong
service varnish restart